ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos)

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos)

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos), kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos)
link : ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos)

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos)


දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව – කහතුඩුව අතර කහතුඩුව හුවමාරුව ආසන්නයේ බඩු ප්‍රවාහනය
කරමිත් තිබූ
ලොරි රථයක් කාර්මික දෝශයට ලක්වීම හේතුවෙන් දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගත් බව අද (16) සවස වාර්තා විය.

දිගු රථවාහන පෝලිමක් දක්නට ලැබුණඅතර පොලිස් රථවාහන අංශයේ නිළධාරීන් එම ස්ථානයේ වාහන හැසිරවීම සඳහා දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරමින් සිටින ආකාරයද දක්නට ලැබිණි.

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos)

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos) dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/photos_9.html

0 Response to "ලොරියක් කැඩී දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක් (Photos)"

Posting Komentar