'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul 'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : 'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද
link : 'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද

ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගමක් වන ද ෆිනෑන්ස් සමාගම මේ වන විට දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව ඇති හෙයින් එහි ගනුදෙනු සීමාකර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. ඒ අනුව
නව තැන්පතු
භාරගැනීම අත්හිටුවන ලෙසත් කල්පිරෙන තැත්පතු ආපසු ගැනීම සීමා කරන ලෙසත් ණය ප්‍රදානය සිමාකරන ලෙයත් ද ෆිනෑන්ස් සමාගමට කොන්දේසි පනවා ඇතැයිද මහ බැංකුව කියයි.
මේ අතර තැන්පතුකරුවන්ට රුපියල් ලක්ෂ 6ක උපරීමයක් දක්වා තමන්ගේ මුදල් නැවත ලඛාගත හැකි බවද
 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.
 ද ෆිනෑන්ස් සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ උත්සාහයක මහබැංකුව නිරතවන්නේ මෙම ගැටලු නිරාකරණය පිනිසය.
 0112477573. 0112477229, 0112477504 යන දුරකතන ඔස්සේ වැඩිදුර තොරතුරු තැන්පත්කරුවන්ට ලබාගත හැකිය.

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel 'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel 'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel 'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_97.html

0 Response to "'ද ෆිනෑන්ස් ' මූල්‍ය අර්බුදය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට අවවාද"

Posting Komentar