අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට
link : අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට


හොරොව්පතාන රුවන්වැලි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් ඊයේ
උදෑසන රුපියල් 5,000 ක
අල්ලස් මුදලක් ලබා ගත් බවට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

විදුහල්පතිවරයා විසින් එම විදුහලේ 6 වැනි ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා අල්ලස් ලබා ගත් බවට අල්ලස් කොමිසම විසින් චෝදනා කර ඇත. මෙම සිසුවා පාසලට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා රුපියල් 10,000 ක අල්ලස් මුදලක් ඉල්ලා ඇති බවත් පසුව එය 5000ට අඩු කර ඇති බවටත් චෝදනා ලැබ තිබිණි.

විදුහල්පතිවරයා හොරොව්පතාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_952.html

0 Response to "අල්ලස් ගත් මධ්‍ය මහා විද්‍යාල විදුහල්පති අත්අඩංගුවට"

Posting Komentar