රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය
link : රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය

රජය විසින් මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරිමට ගත් තීරණය අනුමත නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා කතෝලිත රදගුරු සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

බරපතල අපරාධ සඳහා සීමිත අවස්ථාවලදී මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කළ හැකිවුවත් ඕනෑම වරදකරුවෙකුට තම ජීවිතය වෙනස් කර ගනිමින් යහමාර්ගට පැමිණිය හැකි බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

මරණීය දන්ඩණය කිසිම කරුණක් නිසාවත් පිළිගත නොහැකි බවත් එය මානව ගරුත්වයට හා අභිමානයට මරු පහරක් බවත් ඔවුහු පවසති.DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/blog-post_73.html

0 Response to "රජය යෝජනා කළ මරණ දඬුවමට කතෝලික රදගුරු සංසදයේ විරෝධය"

Posting Komentar