අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා

- Hallo sahabat Download So Free, Download Software Gratis, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel News, Artikel Side, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා
link : අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා

ශ්‍රී ලංකාව තුළ උපත ලබන දරුවන් සඳහා උප්පැන්න සහතික නිකුත් කිරීමේදී එය සිංහල හෝ දෙමළ එක් භාෂාවකින් නිකුත් කිරීම පසුගිය කාලයේ සිදුවිය. යම් යම් අවශ්‍යතා සඳහා මෙන්ම විදේශ ගතවීමේ
කටයුතුවලදී ඉංග්‍රීසියෙන්
එහි පිටපතක් ලබාදීම රජයෙන් සිදු නොවූ අතර පුද්ගලිකව දිවුරුම් පරිවර්තකයෙකු ලවා එය කරවාගත යුතුවිය.
මෙම අපහසුතාවයන් මගහරිමින් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියට යටත්ව භාෂා ත‍්‍රිත්වයම ඇතුළත් වන පරිදි උප්පැන්න සහතික නිකුත් කිරීමට රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.
රෙජිස්ට‍්‍රාර් ජනරාල් චතුර විතාන මහතා ප්‍රකාශ කළේ, එම කටයුතු ලබන අප්‍රේල් මාසය තුළ ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි. නිකුත් කීරිමට නියමිත නව උප්පැන්න සහතිකය විශේෂ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන්ට යටත්ව නිකුත් වීමටද නියමිතය.

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා dengan alamat link https://www.download-sofree.com/2018/11/3.html

0 Response to "අප්‍රේල් මස සිට උප්පැන්නේට ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඕන නෑ - භාෂා 3 න්ම දෙනවා"

Posting Komentar